اهداف برگزاری جشن پایان سال 1396

شروع برنامه ریزی و تمرین جهت مشارکت کودکان و مربیان 

انجام فعالیت ها به شکل گروهی و مشارکتی جهت ارتقا مهارتهای فردی و اجتماعی 
ایجاد شور و هیجان و شادی به مجموعه و کودکانتان 
با اجرای موسیقی ها و یادگیری شعر ها جهت گسترش فراخنای حافظه کودکان از ساده به پیچیده 
گسترش توانایی کودکان در نمایش خلاق با درک ارتباط و تعامل بین گروهی 
کسب مهارت های خود کنترلی 
رشد اعتماد به نفس کودکان، به روی صحنه اوردن انان به دفعات با ابراز توانایی امروز ،باور کارهای بزرگ برای فردا را به دست می اورد .
ایجاد زمینه شناخت رشد و توسعه قابلیتهای کودکان به شما.
رشد حافظه شنیداری ،تمرکز،توجه به ریتم و هماهنگی با ریتم 
مشارکت کودکان ،ایجاد حس مسولیت ،حق ابراز عقیده و ارتقا مهارتها

تاریخ1396/12/01