جشن تيرگان/ آب پاشان

 جشن تيرگان/ أب پاشان

ملتى كه اندوه را نا پسند و شاد بودن را شكرانه و شايسته مى دانست براى هر روز كه با ماه ان هم نام مى شد جشنى به ياد ماندنى بر پا مى كرد
 
مانند تيرگان كه به روابتى روز سيزدهم با ماه تير هم نام است و به چند دليل اين روز را با أب پاشيدن بر يكديگر جشن مى گرفتن
 
ما كودكان مهد نيز  امسال هم مثل ساليان گذشته با هم و در كنار هم هر چه با شكوه تر انرا جشن گرفتیم و با اوردن يك بطرى خالى كوچك أب معدنى تزيين شده با روبان هاى رنگى يك روز شاد همراه با مسابقه و قصه را داشتیم
 
سه شنبه ١٣٩٨/٤/١١
مهد و پيش دبستان ويستا

تاریخ1398/04/11